Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА FLY 4 DRIVE,

СОБСТВЕНОСТ НА ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД

 

Последна актуализация на 24.11.2021 г.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че посещавате онлайн платформата „FLY 4 DRIVE“ и използвате предлаганите чрез нея туристически услуги. Администратор на платформата е „ ФЛАЙ 4 ДРАЙВ“ ООД (FLY 4 DRIVE LTD.), регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК 205988087, със седалище и адрес на управление в Република България, град Бургас, пк 8000, ул. „ВАРДАР“ № 1.

Онлайн платформата „FLY 4 DRIVE“ може да бъде достъпена през всеки един от следните домейни: www.fly4drive.com, www.fly4drive.bg

Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД , и потребителите на онлайн платформата „FLY 4 DRIVE“ във връзка с използването на платформата и предоставените чрез нея услуги, както и поражданите от това права и задължения между страните.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ.

ВАШИЯТ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ Е ОБУСЛОВЕНО ОТ ВАШЕТО ПРИЕМАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Тези Общи условия за ползване засягат вашите законни права и задължения. Ако не сте съгласни да сте обвързани с тези Общи условия, моля, не влизайте и не използвайте Услугите.

С достъпа си или с използването на Услугите, независимо по какъв начин, вие се съгласявате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да сте обвързани от тези Общи условия. Всяко участие в Услугите ще представлява приемане на тези Общи условия.

С достъпа си до Услугите Вие приемате да спазвате тези Общи условия.

Тези Общи условия могат да бъдат актуализирани от „АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по всяко време единствено по негова преценка. Вие сте единствено отговорни за периодичното преглеждане на тези Общи условия. Ако не сте съгласни с някои правила или условия на тези Общи условия, с някои ръководни принципи или с каквито и да са последващи промени в тях или станете неудовлетворени от онлайн платформата „FLY 4 DRIVE“ по какъвто и да е начин, единственият ви избор е незабавно да преустановите използването на нашите Услуги.

В случай че имате въпроси относно Общите условия, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: office@fly4drive.com

 

УСЛУГИТЕ

За нас е от първостепенно значение потребителите на нашата онлайн платформа „FLY 4 DRIVE“ да планират пътуването си лесно, бързо, изгодно и сигурно.

Услугите, предоставяни от ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД , включва предоставянето на технологична платформа (уебсайт и мобилни приложения), която дава възможност на потребителите да закупят туристически услуги, предоставяни от трети лица – доставчици на услуги, и може да включват: резервация за хотели, туристически пакети, допълнителни организирани мероприятия, атракции и съпътстващи туристически услуги, закупуване на самолетни билети, организиране на транспорт и други.

В платформата „FLY 4 DRIVE“ ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД действа в две качества. На първо място, дружеството публикува всички свои и/или партньорски туристически предложения в електронната си платформа, с водещи условия, права и задължения съгласно настоящите Общи условия, действайки в качеството си на туроператор. В тези случаи ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД е страна по договора с потребителя. За тях се прилагат настоящите Общи условия и специалните условия на конкретната оферта. На второ място, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД действа и в качеството си на посредник между потребителя и доверени наши партньори. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не е страна по тези договори и няма задължения във връзка с тях, за което с приемане на настоящите Общи условия потребителите декларират, че са уведомени и че са съгласни. В тези случаи страните следва да спазват настоящите Общи условия, тъй като те уреждат правилата за използване на платформата „FLY 4 DRIVE“.

За избягване на всякакви съмнения ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД декларира, а потребителите се съгласяват, че с настоящите Общи условия се уреждат отношенията по резервирането и закупуването на туристически услуги. Условията за ползване на съответната туристическа услуга (анулиране, такси за промяна на резервацията, позволен багаж и др.), се уреждат съответно от специфичните условия на тарифата на съответния доставчик на туристическата услуга, поради което приемането ѝ от потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет, хотелска резервация или друга туристическа услуга.

С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 45 и сл. от Закона за защита на потребителите. Договорът за продажба от разстояние, чрез който потребителят закупува услуга, използвайки платформата „FLY 4 DRIVE“, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договор за покупко-продажба потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в самата оферта.

Към някои услуги може да се прилагат допълнителни условия, като например политика на конкретно събитие, дейност или промоция. Вие ще бъдете уведомявани за такива допълнителни условия при използването на съответните услуги. Допълнителните условия действат заедно с и ще се считат за част от настоящите Общи условия за целите на предоставяне на съответната услуга. Допълнителните условия ще имат предимство пред тези Общи условия в случай на конфликт между разпоредбите по отношение на съответните услуги.

Някои от предлаганите чрез ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД услуги може да са обект на регулиране от страна на компетентните държавни или местни органи. Освен когато друго не е изрично посочено и съобщено на потребителите, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не предоставя лично услугите, предлагани чрез платформата „FLY 4 DRIVE“. Лицата, които предоставят услугите, носят пълната отговорност за тяхното предоставяне, включително за притежаването на всякакви необходими регистрации, разрешителни и др. във връзка с предоставянето на услугите.

По смисъла на настоящите Общи условия „Доставчик на услуга“ е физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя услугата, предмет на публикувана оферта.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

За да ползвате Услугите, трябва да сте навършили 18 години (или съответно възрастта за достигане на пълнолетие във вашата юрисдикция, в случай, че пълнолетието настъпва по-късно) и да сте способен да сключвате договори съгласно законодателството на държавата, в която пребивавате. Потребителят потвърждава, че е дееспособен и че не са налице пречки да поема договорни задължения.

Ако приемате настоящите Общи условия и използвате Услугите от името на юридическо лице, то вие заявявате и гарантирате, че сте упълномощени да го направите.

Използването на Услугите от лице, което не отговаря на горните изисквания, е в разрез с настоящите Общи условия и представлява скриване на важна информация и подвеждане на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД . В този случай ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страна на потребителя.

За заявяване на услуга не се изисква предварително създаване на потребителски профил. Вие може да използвате Услугите и като „гост“. Въпреки това създаването на ваш личен потребителски профил ще ви осигури възможността да ползвате допълнителни функционалности, като история на пазаруване, възможност да публикувате потребителско съдържание, както и да се възползвате от определени предимства, като участие в промоционални програми и други.

Вие поемате финансова отговорност за всички трансакции, извършени през системата от ваше име или от вашия профил.

Вие се съгласявате да спазвате всички приложими нормативни актове при  използването на Услугите и може да използвате Услугите само за разрешени от закона цели. Потребителят се задължава да ползва Услугите по начин, съответстващ на Общите условия и общите условия на доставчика на туристическата услугата, както и да избягва каквито и да било противозаконни действия.

Освен ако друго не е уговорено изрично в допълнително споразумение между Вас и ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД , Услугите се предоставят изключително за лично ползване с нетърговска цел. Не е разрешено да препродавате, да копирате, да изтегляте, да използвате програми за шпиониране или проследяване на информация (т.нар. spider и scrape програми),  да публикувате или възпроизвеждате каква и да била информация за съдържанието, оферти или услуги, предлагани и достъпни на нашата платформа, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД си запазва правото да откаже достъп до Услугите на всекиго по всякаква причина и по всяко време.

Събирането и използването на лична информация от наша страна във връзка с Услугите се подчинява на Политика за поверителност и бисквитки, която е достъпна на следния адрес: https://www.FLY 4 DRIVE/bg/Cookie_GDPR

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

За да регистрирате потребителски профил, е необходимо да въведете актуален  адрес на електронна поща и създадете парола. Профилът Ви съдържа информация още за вашите имена, дата на раждане, адрес, телефонен номер и предпочитан начин за комуникация с вас.

Вие се съгласявате да предоставите действителна, вярна, пълна и точна информацията в профила си и да я поддържате актуална. Нарушаването на това правило, включително притежаването на изтекъл или невалиден метод за плащане, може да доведе до невъзможност да използвате Услугите или до прекратяването на договора на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД с Вас. Вие носите отговорност за всички действия, извършени чрез Вашия профил и се съгласявате да поддържате сигурността и да пазите в тайна Вашите потребителско име и парола по всяко време. Ние няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от неспазването на горното. Вие трябва незабавно да уведомите ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД за всяко нарушение на сигурността или неразрешено ползване на вашия акаунт.

Освен ако друго не е разрешено писмено от ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД , имате право да притежавате само един профил. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД забранява всяка злоупотреба с потребителски имена, включително, но не само: регистриране на повече от един личен акаунт; регистриране на акаунти с цел продажба на тези акаунти или възпрепятстване други лица да използват тези потребителски имена.

Трябва да ви бъде дадено предварително разрешение да създадете потребителски профил за всеки друг освен вас. Вие нямате право да прехвърляте профила си на друго лице. В някои случаи може да бъде поискано да се идентифицирате, за да използвате Услугите и Вие се съгласявате, че може да Ви бъде отказан достъп до тях, ако не успеете да докажете самоличността си.

Вие нямате право да упълномощавате трети лица да използват вашия профил или да разрешавате на лица под 18 години да ползват услуги от трети лица – доставчици на услуги, освен ако не ги придружавате лично.

С регистрацията на акаунт може да се наложи да ви предоставим определени съобщения, като съобщения за услуги и административни съобщения. Тези съобщения се считат за част от Услугите и вашия акаунт и вие няма да можете да откажете тяхното получаване.

При всяко нарушение на тези Общи условия можем по свое усмотрение временно да ограничим възможността на вашия акаунт да използва нашите Услуги. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД няма задължение да Ви отправя предизвестие и ограничението може да бъде наложено с незабавен ефект. В този случай потребителят няма право да използва платформата под друго име или чрез друг потребител.

Вие можете да изтриете своя профил по всяко време, като следвате инструкциите в платформата FLY 4 DRIVE.

 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА

Потребителят има възможност да избере своята туристическа услуга от нашите специални предложения на платформата или като използва онлайн системата за търсене. В онлайн системата за търсене потребителят трябва да въведе данни за дестинация, дати на настаняване и напускане, както и националност. За да бъде търсенето коректно осъществено, данните следва да бъдат въведени на латиница и чрез използване на зададеното падащо меню.

При резервиране на туристическа услуга от Ваша страна, независимо дали като гост или чрез създаден потребителски профил, е необходимо да ни предоставите както вашите лични данни, така и данни за лицата, пътуващи с вас, включително: имена, пол, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, гео-локация (адрес), националност. При резервация на самолетен билет се събират също данни за номера на документ за самоличност (лична карта или паспорт), неговата валидност и държава на издаване. Резервация би могла да бъде направена и от името на юридическо лице, като в този случай информацията, която се изисква е следната: име на фирмата, държавата, адрес на управление, имейл адрес, телефонен номер, ЕИК и евентуално ИН по ЗДДС. В случай, че не можете да въведете някои от данните, моля да се свържете с нас.

Потребителят се задължава да въвежда пълна, точна и вярна лична информация. Потребителят няма право да прави резервация под фалшиво или чуждо име и да извършва плащанията за услуги с фалшива или чужда банкова карта, както и да спира оторизирани от него плащания с банкова карта по вече закупени от него услуги, за които ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД е издал съответните самолетни билети и/или ваучери.

Потребителят носи пълна отговорност за посочените от него данни в резервационната форма и системите за търсене включително, но не само, въведените дестинации, начална и крайна дата на пътуването, дата на настаняване и напускане на хотела, избор на хотел и превозвач, цена, данни за пътуващите лица и платеца, брой възрастни и деца, съгласието си с условията на офертата, съгласието си с общите условия на доставчика. Отговорност на потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни. Плащането на цената на съответната услуга се счита и за потвърждаване на всички данни, въведени от потребителя, както и за даване на съгласие с настоящите Общи условия, условията на конкретната оферта и общите условия на доставчика на съответната туристическа услуга.

Потребителят, извършил резервацията, представлява интересите на всички туристи, чиито имена фигурират в резервационната бланка, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност при предоставяне на грешни данни относно имейл адреса от страна на потребителя или при невъзможност на потребителя да осъществи достъп до електронната си поща.

Резервацията се счита за валидна след попълване на резервационна бланка и предварително плащане на договорената цена (чрез внасяне на депозит или цялостно плащане в зависимост от офертата). ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД обработва направената заявка, като резервацията се счита за приета с генериране на резервационен код.  ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД предупреждава, че при ползването на системата „FLY 4 DRIVE“, рискът от незавършена резервация е изцяло за сметка на потребителя.

Със закупуването на туристическа услуга и плащането на цената потребителят сключва договор с ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД или съответен доставчик за покупка на определена услуга по ваучер и/или електронен билет. Когато ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД е само представител и не е страна по този договор, полученият ваучер се издава от трето лице и то отговаря за изпълнението на договора си с потребителя.

Туристическият ваучер е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и потребителя в качеството на пътуващ във връзка с договор за туристически пакет или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и. Туристическият ваучер се издава като електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като се създава автоматично от резервационната система на туроператора след успешно приемане на условията на туроператора по конкретната оферта, плащане и предоставяне на всички необходими данни за съответната туристическата услуга, и се изпраща на адрес на електронната поща, посочен от потребителя. За получаването на електронния туристически ваучер потребителят е необходимо да потвърди получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната му поща. За да са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на електронния туристически ваучер, туроператорът – издател на ваучера, създава подходяща защита на файла срещу промени.

С цел предотвратяването на евентуални недоразумения, моля да имате предвид, че настоящите Общи условия уреждат отношенията по резервирането на туристически услуги чрез платформата „FLY 4 DRIVE“. Условията за ползване на съответната туристическа услуга, включително условията за промяна на резервацията и анулиране, се уреждат съответно от специфичните условия на съответния доставчик на туристическата услуга, поради което приемането й от потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет, хотелска резервация или друга туристическа услуга. Преди да направите резервация, моля внимателно да прочетете съответната оферта и/или общи условия на доставчика на услугата. В случай, че не приемате условията на съответната оферта и/или общи условия на доставчика на услугата, моля незабавно да преустановите започнатата от Вас резервация и да проверите условията на другите оферти и други доставчици на услуги. Със завършването на резервацията Вие заявявате, че сте прочели, разбрали и съгласили със съответната оферта и/или общи условия на доставчика на услугата.

Преди резервацията ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД предоставя на потребителя приложимия за съответната услуга стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно Закона за туризма, както и преддоговорната информация, посочена в чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма, доколкото тази информация е приложима към съответната услуга.

Потребителят носи пълна финансова отговорност за използването на онлайн платформата „FLY 4 DRIVE“ и разходите, произтичащи от резервирането и закупуването на предлаганите услуги.

След заплащане (частично или пълно) на съответната резервация (туристическа услуга), тя е обвързваща за страните. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД е обвързан от офертите на платформата  „FLY 4 DRIVE“ до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата, като например краен срок.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД предупреждава, че ако потребителят не потвърди в текущата сесия избраната от него туристическа услуга, то ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не гарантира, че при последващо търсене съответната услуга ще бъде налична, нито че ще може да бъде резервирана на същата цена.

В случай, че плащането не може да бъде извършено поради липса на достатъчно средства за покриване на разходите по трансакцията или поради каквито и да било други ограничения, като например изчерпване на дневния, седмичния или месечния лимит, резервацията няма да бъде завършена и ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за неизпълнение на услугата или за последващи промени в нейната цена.

Моля, обърнете внимание, че резервация за туристическа услуга, която изисква цялостно или частично предплащане, може да бъде отменена без предизвестие, ако потребителят не извърши плащания в установените срокове и оставащата сума не може да бъде събрана изцяло на съответната дата на падежа. В този случай ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД има право едностранно да развали договора за резервация на туристическа услуга, както и да задържи заплатения до момента депозит.

Ако по някаква причина дадена оферта не се осъществи поради причини, за които потребителят не отговаря, то същият получава обратно платената сума. В случай, че не може да бъде потвърдена първоначално заявената резервация, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД може да предложи на потребителя други възможности. Ако потребителят не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановен заплатения депозит.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД си запазва правото да откаже постъпила, потвърдена и платена резервация в случай на извънредно възникнали обстоятелства, за което потребителят ще бъде своевременно уведомен. Причини за отхвърляне или анулиране на резервация могат да включват, но не се ограничават до: искане на доставчика на услугата, форсмажорни обстоятелства, правни ограничения, подозрителни резервации, реално или подозирано препродаване на услуги, нарушаване на условията за ползване, представяне на подвеждаща или невярна информация, отказ за предоставяне на информация, проблеми с платежен инструмент, неадекватно поведение, заплахи, обиди, комуникационни проблеми. Моля, обърнете внимание, че предполагаемите групови резервации също могат да бъдат отхвърлени или анулирани, тъй като повечето доставчици на туристически услуги имат определени процедури за групови резервации. Може също да анулираме или отхвърлим резервацията ви, ако тя е засегната от очевидна грешка, независимо от нейния произход, която всеки разумен човек няма да смята за нормална, например грешка по отношение на цената, условията на офертата и др. За коригирането на очевидната грешка потребителят ще бъде уведомен по електронна поща, като при необходимост ще възстановим част или цялата заплатена сума.

 

ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ

При резервация за хотелско настаняване на потребителя ще бъде предоставен ваучер за настаняване. Ваучерът потвърждава и гарантиращ направената резервация и трябва да бъде принтиран и представен на хотелския персонал при регистрация в хотела.

Ваучерът съдържа информация за: номер и дата на издаването му; фирмата на туроператора – издател на ваучера; регистрационен номер на удостоверението за регистрация на туроператора; имена на туристите; предплатената основна и/или допълнителна услуга или списък на предплатените услуги, включени в туристическия пакет; датата за изпълнение на услугата или датите за изпълнение на първата и последната услуга, включени в туристическия пакет; контрагентите по изпълнение на услугата; срок и начин на плащане; името на служителя на туроператора – издателя на ваучера.

Крайната цена на услугата е цената, посочена за съответната оферта. Потребителят не дължи комисионна на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД за услугата по издаване на хотелски ваучери. За внесената от вас сума ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД издава фактура.

Категоризацията на туристическите обекти за настаняване са съгласно законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, са предоставени от самите хотели. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД съветва потребителят да се запознае с информация за хотела, който е резервирал, като време за настаняване и напускане, адрес, необходими документи за настаняване и други, които са му необходими с оглед ползване на услугата.

В случай, че по времето на вашия престой използвате допълнителни услуги, които не са посочени в описанието на избраната оферта, то следва те да бъдат заплатени от вас на място в хотела.

Промени, включително отмяна на вече издадена хотелска резервация, могат да се правят само, ако е предвидена тази възможност в общите условия на доставчика на услугата. Моля да имате предвид, че в случай, че такива промени са възможни, те може да са свързани със заплащане на допълнителни такси.

 

РЕЗЕРВАЦИЯ НА ПОЛЕТИ

След завършване на резервация за полет на потребителя ще бъде предоставен електронен самолетен билет. Самолетният електронен билет е документа, който удостоверява договорните взаимоотношения между даден авиопревозвач и пътуващия, направил резервация за самолетно пътуване. Електронният самолетен билет съдържа информация за номера на резервацията, информация за пътуващите и детайли за полета като авиокомпания, номер на полета, време и място на излитане и кацане, информация за допустимия багаж и т.н. Не е задължително да разпечатвате самолетния билет, тъй като той фигурира в системата на авиокомпанията. Все пак, когато пътувате  в чужбина ви съветваме да носите с вас разпечатан електронния си самолетен билет, тъй като в някои държави, официалните власти може да изискат доказателство на документ за обратното ви пътуване.

Независимо от направената резервация и издаден електронен самолетен билет, за да бъдете допуснати на борда на самолета, е необходимо да представите бордна карта. Бордна карта се издава за всеки един от пътуващите поотделно след така наречената регистрация за полет (чек-ин).

Регистрацията за полет може да бъде извършена на летището (на гише или на машина) след представяне на документа ви за самоличност.

В определени случаи е възможно да се извърши предварително регистрация за полет в интернет (т.нар. онлайн регистрация). Чрез онлайн регистрацията, пътникът сам въвежда своите лични данни в специална регистрационна форма, достъпна на уебсайта на авиокомпанията, вследствие на което се генерира бордната карта. Бордната карта трябва да бъде разпечатана и носена на летището.

При редовните авиокомпании онлайн регистрацията не е задължителна, но може да ви осигури определени удобства, като например запазване на определено място в самолета, да ви спести времето за чекиране на гише (ако например пътувате без багаж), или да ви осигури предимство случай на свръх резервиране.

Обикновено нискотарифните авиокомпании изискват задължителна онлайн регистрация, като за издаване на бордна карта на летището те налагат допълнителни такси, чиито размер се определя от авиокомпанията и се заплаща на летището.

Периодът, през който може да се извърши регистрацията се определя от съответната авиокомпания. Моля да проверите предварително времето за регистрация за всеки един полет. Обикновено регистрацията на летището се извършва между 2 часа до 40 минути преди полета, а при онлайн регистрациите времевият период е обикновено между 30 дни до 2-3 часа преди полет. Потребителят следва да провери най-късно 72 часа преди резервирания полет дали авиопревозвачът не е променил първоначално обявения час на полета или друга част от маршрута. Съветваме ви да бъдете на летището поне 2 часа преди времето на излитане на полета.

Посочената цена на полета в платформата е крайната цена на самолетния билет. В зависимост от избора на авиокомпания към цената на билета е възможно да бъдат добавени допълнителни такси, като такса багаж или други услуги, избрани от пътуващия, такси за обработка на плащането и др.

Посочената на платформата цена не включва такса за обслужване, която се начислява от ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД допълнително, на следващата стъпка от резервацията. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД издава фактура за стойността на заплатената такса обслужване.

Промени във вече издаден самолетен билет, включително неговото анулиране, могат да се правят,  само ако е предвидена тази възможност в условията на съответния авиопревозвач, извършващ полета, и според предвидените от него правила. В случай, че такива промени са възможни, те могат да бъдат свързани със заплащане на предвидени от авиопревозвача глоби и/или допълнителни такси.

 

РЕЗЕРВАЦИЯ НА „ПОЛЕТ + ХОТЕЛ“

Използването на услугата „Полет+Хотел“ предоставя на потребителя възможност да си създаде свой туристически пакет, съобразявайки своите предпочитания за избор на авиокомпания и конкретни характеристики на хотела.

Резервацията протича в няколко стъпки. Първо системата генерира списък от наличните хотели, между които потребителят да направи своя избор. След като бъде избран хотелът, системата генерира и списък с наличните полети, като автоматично комбинира избрания от вас хотел с най-евтиния полет. Потребителят може да направи своя избор за самолетен полет от системата, като проследява как се променя общата цена на пакета.

Тези туристически пакети не са организирани туристически пътувания, като ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не предоставя транспорт от летището до хотела и обратно, нито посрещане от страна на неин представител.

При ползване на услугата „Полет+Хотел“ важат също и гореописаните правила за ползване на услугата „Хотелска резервация“ и „Резервация на Полет“.

 

ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБИТИЯ И АТРАКЦИИ

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД предоставя възможност на всеки потребител да закупува билети и/или ваучери, за различни събития, турове и атракции, дейности и услуги в курорта, града и околните му градове при последователно следване на стъпки по резервация, избор от определени категории и цени, предоставяни от доставчика на услуги и осъществяване на онлайн плащане. Тези услуги може да бъдат предлагани на платформата на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД със специални намаления. Туровете, атракциите, събитията, услугите, дейностите се предлагат от трети лица, които не са свързани с ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД . Тези лица носят отговорност за спазването на всички нормативни актове, свързани с тяхната дейност, включително приложими разрешителни за съответната атракция. Организаторите може да поставят ограничения и условия за участието в определени турове, атракции, събития и др. например с оглед възрастта на участниците, наличието на определени заболявания и др. В тези случаи, за да използва услугата, потребителят трябва да предостави изискваната от организатора информация и лични данни чрез ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД . Личните данни ще се обработват при спазване на изискванията на европейското и българското законодателство.
НАЕМ НА АВТОМОБИЛИ

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД предоставя възможност за наем на автомобили не директно чрез своята платформа, а чрез сътрудничеството и препращането към сайта на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК 205988087, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Вардар“ № 1, вх.8, ет.8, ап.149. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не е страна или посредник по договорите за наем на автомобили, като не носи отговорност за неизпълнение на услугата спрямо потребителя. В случая са приложими единствено правилата и условията на доставчика на услугата, като всякакви претенции, жалби, молби и т.н. следва да бъдат насочени директно към ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

Със завършване на дадена резервация, на основание чл.261 ал.2 от Закона за електронните съобщения, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД може да ви изпраща допълнителни съобщения, съдържащи: (1) допълнителна информация за вашата дестинация и оферти, които са свързани с вашето пътуване; (2) покана да попълните нашия формуляр за оценка, отзиви и коментари на ползваната услуга; (3) покана да оцените предоставените от наша страна услуги с възможност за отправяне на предложения; (4) актуални предложения за ползване на сходни услуги. Вашите коментари и отзиви могат да бъде публикувани на платформата с информация за съответния доставчик на услуги с единствената цел да информира бъдещите потребители за мнението Ви за обслужването и качеството на предоставяната услуга.

 

ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД може, по свое усмотрение, да създава промоционални кодове, които може да се получават в профила Ви, или други предимства, свързани с Услугите или с услуги на трето лица – доставчик, при допълнителни условия, които ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД ще определя за всеки промоционален код („Промо кодове“). Ви се съгласявате, че Промо кодовете: (1) трябва да бъдат използвани по законосъобразен начин от своите адресати и за целите, за които са издадени; (2) не могат да се копират, продават или прехвърлят по какъвто и да и начин, или да се предоставят публично, освен когато това е изрично разрешено от ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД ; (3) могат да бъдат отменени от ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД по всяко време и по всякаква причина, без ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД да носи отговорност за това; (4) могат да бъдат използвани само при спазване на специалните условия, определени от ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД ; (5) не могат да се разменят за пари и (6) валидността им може да изтече преди да са използвани.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД си запазва правото да удържа и прихваща кредити или други предимства, получени чрез използване на Промо кодовете от Вас или друг потребител, ако установи, че Промо кодът е използван погрешно, незаконно, чрез измама или в нарушение на приложимите правила за Промо кода или тези Общи условия.

 

ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

Цените, приложими за услугите, предлагани от доставчици на услуги, се определят от лицата, които предоставят съответните услуги. Тези цени могат да бъдат открити на платформата „FLY 4 DRIVE“. Тези цени може да се променят периодично. Ваша отговорност е да се информирате за актуалните цени на услугите.

Цената за Вашия престой е гарантирана след успешно завършване на резервацията, плащане и получаване на потвърждение с номер на резервация.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не гарантира, че след резервирането на туристическа услуга, няма да се появят в системата на „FLY 4 DRIVE“ цени, които да са по-ниски от цената, на която потребителят вече е резервирал съответната услуга. Това не означава, че цената, на която е резервирана съответната услуга ще бъде намалена. Валидна е цената, на която потребителят е направил съответната резервация.

Вие ще плащате за използването на услугите на доставчик на услуги към ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД , което ще действа като представител на доставчика на услуги. Вие се съгласявате, че ще заплащате всички услуги, предоставяни от доставчика на услуги и че ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД има право да изиска плащане от Вашата банкова карта (предоставена от Вас при резервацията) за услугите (включително за данъци, такси и лихви за забава, когато е приложимо) ползвани от Вас или във връзка с Вашия профил. Вие отговаряте за навременните плащания на всички суми и за предоставянето на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД на валидна банкова карта за плащане по всяко време. Плащането се смята за извършено, след като дължимата сума постъпи по сметка на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД . В случай, че плащането по банковата карта е спряно от картодържателя и постъпилата сума по сметка на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД е изтеглена, то се счита, че потребителят не е заплатил цената на съответната хотелска резервация, самолетен билет или друга услуга.

Разходите по плащане от потребителя към АЙ ДИ ЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД са за сметка на потребителя. В случай на плащане във валута, различна от български лев, важи обменният валутен курс, валиден към момента на плащането на съответната трансферираща финансова институция.

Потребителят следва да има предвид, че цената на туристическата услуга може да зависи и от условията за анулиране. Определени цени, такси или специални оферти може да не отговарят на условия за анулиране, възстановяване или промяна. Всички условия за разсрочено заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени изрично във всяка оферта.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД може да предлага промоционални условия и отстъпки на някои потребители, което да доведе до различни суми, начислени за ползване на сходни стоки или услуги, получени чрез платформата. Вие се съгласявате, че такива промоционални условия и отстъпки, освен ако са предложени на Вас, няма да имат отношение към Вашето използване на Услугите и сумите, начислени на Вас.

В случай, че е платен депозит, остатъкът трябва да бъде заплатен в срок, посочен в съответната резервация. Ако остатъкът не бъде заплатен в този срок, резервацията се счита за анулирана и потребителят може да загуби платения депозит. В зависимост от изискванията на конкретния доставчик на туристическа услуга, сроковете за плащане на сумата по резервацията могат да бъдат променяни.

При извършване на резервация потребителят ще бъде информиран за налични допълнителни услуги към офертата, които може да добави към своята резервация. Тези допълнителни услуги са включени в основната цена на туристическата услуга и се заявяват и заплащат допълнително от потребителя.

Потребителят следва да бъде информиран, че ако за ползването на конкретна туристическа услуга се изисква застраховка, и ако в офертата или туристическия ваучер не е изрично посочено такава застраховка да е включена в цената, то тя не е включена, и потребителят следва допълнително сам и за своя сметка да се застрахова. В тези случаи, ако поради липса на застраховка, потребителят не може да ползва туристическата услуга, за която е заплатил, то ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи никаква имуществена отговорност за това.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД използва услугите на трето лице – „Прокредит Банк България“ ЕАД, за обработване на плащанията („Обработващ плащанията“) за свързване на Вашата банкова карта с платформата „FLY 4 DRIVE“. „Прокредит Банк България“ ЕАД е банкова институция, регистрирана в България, която се подчинява на правото на България и ЕС. Обработването на плащанията във връзка с използването на платформата „FLY 4 DRIVE“ и услугите от Ваша страна, ще се регулира от условията и Правилата за поверителност на Обработващия плащанията и на издателя на Вашата банкова карта. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за грешки на Обработващия плащанията. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не съхранява никакви данни за Вашата банкова карта или сметка и няма достъп до такива данни. Като попълвате тези данни, Вие ги предоставяте директно на „Прокредит Банк България“ ЕАД. В случай, че желаете да се запознаете с Общите условия и Правилата за поверителност на „Прокредит Банк България“ ЕАД, може да направите това на: https://www.procreditbank.bg/bg/politika-za-poveritelnost/page/1417 Във връзка с използването на Услугите от Ваша страна, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД ще получи някои данни за транзакциите, които ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД може да използва само в съответствие със своята Политика за поверителност и бисквитки.

При необходимост от връщане на сума, платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛЗВАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ

Потребителят е длъжен да осигури редовността на документите си за самоличност (със срок на валидност след датата на връщане от пътуването) и да си набави всички необходими документи, нужни за задграничното му пътуване. Потребителят следва да се информира за визовите изисквания за държавата, в която възнамерява да пътува. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за претърпени от вас вреди в случай, че не сте си осигурили необходимите паспорти, визи и документи за пътуването, включително и ако поради тази причина ви е отказан достъп до съответната държава и/или ползване на туристическа услуга. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на потребителя от или в съответната държава, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата, заплатена за туристическото пътуване, в това число и разходи и услуги по връщането на туриста в съответната изходна дестинация.

За пътувания, които включват само страни членки на Европейския Съюз, всички пътуващи следва да имат валидна лична карта и препоръчително Европейска здравна карта. За пътувания, които включват страни извън Европейския Съюз, всички пътуващи следва да имат валиден задграничен паспорт и при необходимост спрямо държавата – виза. Деца под 18 г. следва да имат валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава (паспорт при необходимост и удостоверение за раждане). За деца под 18 г., пътуващи без родителите си или само с единия от родителите си, освен необходимия документ за самоличност, е необходима и нотариално заверена декларация на български и английски език от единия или съответно двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. При необходимост и по усмотрение на компетентните органи, може да се наложи да се представят и копия, поради което следва такива да се носят по време на пътуването.

Предлагайки оферти за определени дестинации, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не гарантира, че пътуването до съответната държава е препоръчително или безрисково.  ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД съветва потребителите да се запознаят с политическата обстановка в държавата, която посещават, и ги информира, че не носи отговорност в случай на безредици, стачки, военни действия и други подобни обстоятелства в съответната държава, от които биха могли да бъдат причинени вреди на потребителя. Препоръчваме ви да си направите лична туристическа застраховка.

Моля, обърнете внимание, че някои държави имат строги правила и разпоредби за вноса на стоки, предмети или вещества, подлежащи на забранителни или ограничителни мерки. Ваша отговорност е да проверите и да спазвате приложимите разпоредби. Неспазването им може да доведе до налагане на сериозни санкции.

Ако пристигате със закъснение в деня на настаняване или пристигате на следващия ден, уверете се че сте комуникирали това своевременно с доставчика на услугата, така че той да е информиран кога да ви очаква и да избегнете анулация на вашето пътуване/резервация или такса за неявяване. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не поема отговорност или задължение за последствията от вашето ненавременно пристигане или за анулация или за начисляване на такса за неявяване от страна на доставчика на услуги.

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА

Потребителят има право в срок не по-късно от 15 дни преди започването на изпълнението на туристическата услуга да прехвърля правата и задълженията си по резервацията на трето лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, ако прехвърлянето е допустимо според доставчика на услугата и не е упоменато друго. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристическа услуга, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията, приети от потребителя, както и че е запознато с информацията за пътуването/офертата преди приемането на прехвърлянето. Искането за прехвърляне следва да се отправи задължително в писмена форма. В случай, че от отправяне на искането за прехвърляне са останали по-малко от 15 дни преди започването на изпълнението на туристическата услуга, то рискът от прехвърлянето на права е изцяло за третото лице и ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не дължи възстановяване на суми и/или каквито и да било обезщетения и/или неустойки, ако третото лице не е могло да ползва туристическата услуга поради късното прехвърляне на права.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНИ УСЛУГИ, АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ

Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор в срок, посочен в съответната услуга, считано от датата на неговото сключване. За да упражните правото си на отказ, Вие трябва да информирате ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД и доставчика на услуги преди изтичане на срока, като заявите недвусмислено решението си за отказ от договора с изрично писмено заявление в свободен текст, изпратено на office@fly4drive.com. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД ще уведоми незабавно доставчика на услуги за полученото изявление за отказ от сключения договор. В случай, че Вие упражните правото си на отказ ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД се задължава да Ви възстанови в пълен размер платените от Вас суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Вие сте упражнили правото си на отказ от сключения договор. Обработващият плащанията и ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не начисляват допълнителни такси и разходи при връщане на извършено плащане при упражнено право на отказ. Начисляването на допълнителни разходи и такси е свързано с конкретните условия, които Вие имате с издателя на Вашата банкова карта.

С приемането на настоящите Общи условия Вие заявявате, че сте запознат, че няма право на отказ по отношение за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с Вашето изричното предварително съгласие и потвърждение от Ваша страна, че знаете, че ще загубите правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от доставчика на услуги, както и в останалите хипотези, предвидени в Закона за защита на потребителите. С оглед на гореизложеното, преди започването на предоставянето на услугата, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД информира потребителя, че потребител, който е сключил договор от разстояние за предоставяне на тези услуги, няма право да се откаже от договора, без да понесе всички разходи, ако същият е изпълнен от ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД под формата на резервиране на самолетен билет или друга туристическа услуга от трето лице. В тези случаи такса обслужване не се възстановява. Ако авиокомпанията или доставчикът на услугата позволява да бъде възстановена някаква част от стойността на услугата, потребителят ще бъде уведомен за този факт.

В случай, че закупена услуга не е използвана (изцяло или частично) и/или не може да бъде използвана (например при форсмажор), и условията на съответната авиокомпания или доставчик на услугата допускат това, може да се възстанови цената на цялата или част от услугата. Всяка авиокомпания и/или доставчик определя специфичните условия, при които това е възможно, както и документите, които следва да се представят, за да бъде уважено съответното искане за възстановяване. Препоръчваме Ви, преди да направите своята резервация, внимателно да прочетете политиката на съответния доставчик на услуги относно анулиране и неявяване. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за решението на авиокомпанията и/или доставчикът на услугата, относно възстановяване на цялата или част от цената и не отговаря за вредите, които са или биха възникнали за потребителя. Суми за заявени, но неизползвани услуги по вина на клиента не се възстановяват.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД си запазва правото, да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ на доставчика на услуги, да извърши съответната услуга. В тези случаи ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД може да предложи алтернативна услуга.  Ако потребителят не приеме предложената алтернативна услуга, то ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД му възстановява платените суми в 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

С цел да бъдат избегнати измами, злоупотреби с резервационната система и фалшиви резервации, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД , си запазва правото да анулира резервации и/или да откаже да предостави съответната услуга, в случай че не е възможно да бъде осъществен контакт с потребителя на посочения от него телефонен номер и/или потребителят не отговаря на изпратените до него електронни съобщения, както и ако електронната поща, предоставена от потребителя, е използвана в предишни резервации, които в последствие не са били заплатени, ако потребителят има неуредени финансови отношения с ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД или други обстоятелства, от които може да се направи предположение, че се касае за случаи на злоупотреби и измами.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за непотвърдени хотелски резервации при промяна, по желание на потребителя, на първоначалните условия на резервацията (дати, вид настаняване, маршрут, брой възрастни и деца). Всяка промяна по резервация се счита за анулация и съответно, промяната за нова резервация може да подлежи на допълнителни такси и/или неустойки.

Когато услугите се предоставят като туристически пакет, пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет съгласно чл.89 от Закона за туризма. При упражняване на това право, пътуващият ще бъде задължен да заплати на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора. Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. В този случай пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.

Всички промени и откази от пътуване следва да се заявяват и извършват лично от потребителя съгласно действащото законодателство, като се представят в писмена форма. При необходимост от връщане на сума, платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

 

РЕКЛАМАЦИИ

В случай, че по време на ползването на услугата се установи некачествено, неточно или непълно изпълнение на задълженията на доставчика на услуги, потребителят се  задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите и АИ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД в качеството му на туроператор с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. Всички рекламации трябва да бъдат предявени от клиента на място пред доставчика на услугите за отстраняване на несъответствията. Предявяването става в писмена форма, позволяваща то да бъде възпроизведено (включително и по електронна поща и др.).

Ако изискванията не бъдат удовлетворени, потребителят трябва да изиска съставяне на протокол от отговорно лице на доставчика на услугите, който следва да бъде двустранно подписан от потребителя и доставчика на услугата, на място в деня на възникване на проблема. В този случай потребителят има право да предяви надлежно оформена  рекламация към ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД в писмен вид и приложен към нея протокол в срок не по-късно от 14 календарни дни от установяване на несъответствието с договореното. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят също задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД се задължава да представи писмено становище в срок от 30 дни от постъпване на рекламацията.

Без наличието на двустранно подписан протокол, потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД . Рекламации, изпратени след посочения срок, се считат за невалидни и няма да се разглеждат. Рекламации, незаявени в писмен вид на място пред доставчика на услуги, които за първи път са предявени след края на предоставяне на туристическата услуга – не се разглеждат. За рекламации на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване от външни доставчици на услуги, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност и не се разглеждат по този ред. Такива рекламации касаят единствено потребителя и страната, от която е закупил съответните услуги.

 

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Единствено ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД (и където е приложимо, неговите праводатели) притежават всички права, включително свързани права на интелектуална собственост, върху платформата „FLY 4 DRIVE“ и всички предложения, искания за подобрения, обратна връзка, препоръки и друга информация, предоставена от Вас или друго лице във връзка с Услугите на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД .

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост върху съдържанието, информацията и материалите на платформата „FLY 4 DRIVE“ са собственост на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД и/или доставчици на услуги и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

В случай, че приемете и спазвате Условията, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД Ви предоставя безвъзмездно, ограничено, неизключително и непрехвърлимо право (лиценз) да използвате предоставената ви платформа, да достъпвате и използвате всякакво съдържание, информация и свързани материали, които могат да бъдат достъпни чрез платформата, във всеки отделен случай единствено за Ваши лични нужди с нетърговска цел. Всички права, които не са предоставени изрично, са запазени за ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД и праводателите на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД . Тези условия не представляват продажба и не Ви предоставят права на собственост във връзка с платформата и Услугите на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД или други права на интелектуална собственост, притежавани от ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД . Вие нямате права да използвате по какъвто и да било начин името, логото, наименованията на продуктите и услугите на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД , търговски марки или марки за услуги на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД или негови праводатели.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД уважава авторските права и очаква същото от страна на потребителите. Политиката на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД е да прекратява използването на Услугите на потребители или собственици на профили, които системно нарушават или се предполага, че нарушават авторски и сродни права.

В тази връзка потребителите нямат право: (1) да премахват означителни знаци за авторски права, търговски марки или други индикации за собственост от каквато и да било част от Услугите; (2) да възпроизвеждат, изменят, създават производни произведения, разпространяват, лицензират, отдават под наем, продават, прехвърлят, препродават, възпроизвеждат, публикуват, показват и изпълняват публично, предават, излъчват по безжичен път или по кабел или да осигуряват достъп до Услугите (до каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги), освен когато това е изрично разрешено от ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД ; (3) да декомпилират или разглобяват Услугите или да създавате нови по тяхно подобие; (4) да поставят връзки, да създават локални копия или огледални записи на каквато и да било част от Услугите; (5) да създават или стартират програми или кодове за четене, индексиране, проучване или друга форма на събиране на данни от каквато и да било част от Услугите или прекомерно да затрудняват или препятстват операциите и функционалностите на каквато и да било част от Услугите; или (6) да опитват да получат неоторизиран достъп до или да нарушават каквато и да било част от Услугите или свързаните с тях системи и мрежи. В случай на констатирани нарушения АИ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД ще предприеме предвидените в действащото законодателство мерки за защита на правата и интересите си.

Потребителите могат да използват информация от сайта само за лична употреба. Освен ако не е изрично разрешено от Закона за авторското право, не се допуска копиране, повторно разпространение, препредаване, публикуване или търговска експлоатация на изтеглен материал без нашето изрично разрешение и това на собственика на авторските права. В случай на разрешено копиране, разпространение или публикуване на материали с авторско право, не се допуска смяна или изтриване на обозначения автор, условното обозначение за запазена търговска марка или предупреждението за авторско право. Вие приемате, че с изтеглянето на защитения с авторско право материал Вие не придобивате никакви права на собственост.

 

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ ЗА ДОСТЪПНОСТ ДО ПЛАТФОРМАТА

Платформата, както и цялото съдържание и информация, съдържащи се в или достъпни чрез нея, ви се предоставят на база „такива, каквито са“ или „както са налични“. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не поема ангажименти или гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, по отношение на функционирането на тази платформа или на информацията, съдържанието или материалите, включени в нея и в най-голямата степен, допустима по силата на приложимия закон, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД отхвърля всички декларации, условия и гаранции от какъвто и да било вид, изрични или имплицирани, включително, но не само, подразбиращи се условия или гаранции за продаваемост или квалифицирано изпълнение със задоволително качество, годност за използване на Услугите за определена цел, информационно съдържание или липса на нарушение на правата на трети лица. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не дава никакви гаранции за надеждност, навременност, качество, подходящост или достъпност на Услугите.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не дава гаранции и не прави никакви изявления, че платформата ще работи без грешки или без прекъсване, че дефектите ще бъдат коригирани или че платформата и/или сървърите са напълно защитени от вируси и/или други вредни компоненти. Въпреки че намерението на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД е Услугите да са на разположение възможно най-много, ще има случаи, когато Услугите могат да бъдат прекъснати, включително, без ограничение, за планирана поддръжка или ъпгрейди, за непредвидени ремонти или поради повреда на телекомуникационните връзки и/или оборудване. Ние може да спрем (постоянно или временно) предоставянето на Услугите, или на които и да е техни функционалности, към Вас или към всички потребители, по всяко време и по каквато и да било причина, с или без предизвестие. Също така ние си запазваме правото да ограничим наличието на Услугите или на част от Услугите до която и да е географска област или юрисдикция, по всяко време и по наше усмотрение, без никаква отговорност. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност към Вас или трета страна за всяко прекратяване на достъпа Ви до Услугите.

Използване на предоставяните чрез ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД Услуги изисква непрекъсната връзка с интернет мрежата. Вие носите отговорност за получаване на достъп до мрежата, необходим за използване на Услугите. Таксите на Вашата мобилна мрежа за данни и съобщения може да се прилагат, когато използвате Услугите от безжично устройство. Вие носите отговорност за придобиването и поддържането на съвместими устройства, необходими за достъп и използване на Услугите и приложенията. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не гарантира, че Услугите, или каквато и да било част от тях, ще функционират на определен вид устройство. В допълнение, Услугите може да бъдат засегнати от дефекти и забавяне, причинени от използването на интернет и електронни съобщения.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не гарантира, че ползването на резервационната платформа и системите за търсене ще протичат без смущения, прекъсвания или невъзможност за връзка при проблеми с интернет браузера, електрозахранването или с интернет връзката на потребителя. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не дава гаранции и не прави никакви изявления относно годността, наличността, точността, надеждността, пълнотата или навременността на всякакви материали от всякакъв вид, съдържащи се в платформата, за всякакви цели, включително софтуер, продукти, услуги, информация, текст и съответното графично съдържание. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД полага грижа на добър търговец и администратор на платформата да осигури публикуване на актуална и вярна информация. Ако установите, че е публикувана невярна информация, моля свържете се с нас незабавно. Очевидни грешки (включително печатни) не са обвързващи.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД също така не гарантира, че след получаване на резултат от търсенето в резервационната платформа ”FLY 4 DRIVE” и/или системите за търсене, няма да се появят оферти, различни от намерените по-рано в системата. Това е възможно, поради настъпване на промени в цените на търсените услуги за периода между двете търсения. За валидно се счита търсенето, направено последно.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за вреди, включително пропуснати ползи, загуби на данни, лично увреждане или имуществени вреди, свързани с или произтичащи от всякакво използване на Услугите, дори в случай, че ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД е информирано за възможността за настъпване на такива вреди. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат от: (1) Вашето използване или разчитане на Услугите или невъзможността да използвате същите, или (2) всякаква транзакция или взаимоотношение между вас и трети лица, който имат връзки към уебсайтове, които са тяхна собственост или се контролират от тях, дори в случай, че ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД е информирано за възможността за настъпване на такива вреди. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за забава или неизпълнение отвъд контрола на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД .

 

СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД може, по свое усмотрение да разрешава предаването, качването, публикуването или осигуряването на достъп по друг начин чрез Услугите или чрез социалните мрежи (Facebook, Instagram, LinkedIn и Youtube) на текстово, звуково и/или видео съдържание и информация, включително коментари и обратна връзка за Услугите, подаване на молби за поддръжка, участие в състезания и промоции („Потребителско съдържание“). Всяко Потребителско съдържание, създадено от Вас, остава Ваша собственост. С предоставянето на Потребителско съдържание на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД , Вие давате на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД съгласието си, безвъзмездно, неотменимо и неограничено със срок, за територията на целия свят, да преотстъпва, използва, копира, изменя, създава производни произведения, разпространява, показва и изпълнява публично, предава, препредава, превежда, осигурява достъп до и използва по какъвто и да било начин такова Потребителско съдържание, с всички средства, налични към момента, или такива, които може да бъдат създадени в бъдеще (включително във връзка с Услугите, дейността на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД и сайтове и услуги на трети лица), без необходимост от допълнително уведомяване или съгласие от Ваша страна и без изискване за плащане към Вас или което и да било трето лице.

Вие декларирате и гарантирате, че: (1) сте собственик на цялото Потребителско съдържание и/или имате всички права и съгласия, необходими, за да дадете на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД описаното по-горе съгласие, (3) това съдържание е вярно и неподвеждащо, и (3) нито Потребителското съдържание, нито неговото публикуване, качване или осигуряване на достъп до него по друг начин от Ваша страна, нито използването от страна на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД на Потребителско съдържание по силата на даденото съгласие, нарушават или ще нарушават права на интелектуална собственост или лични права, или ще нарушават който и да било приложим закон или друг нормативен документ.

Вие се съгласявате да не предоставяте Потребителско съдържание, което е клеветническо, обидно, дискриминационно, нецензурно, порнографско, провокира насилие и омраза, или е неприемливо по какъвто и до е друг начин, определен от ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД , или е обект на закрила на права на интелектуална собственост на трето лице, независимо дали този материал е защитен от закона. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД има право, но не и задължение, да преглежда и да премахва Потребителско съдържание по своя преценка по всяко време и без предизвестие.

Вие разбирате, че ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД действа единствено като пасивен преносител на Потребителско съдържание и не носи отговорност пред Вас или пред трети лица за съдържанието или точността на Потребителско съдържание. Всяко използване на Потребителско съдържание от Ваша страна е на Ваш собствен риск. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД няма да следи непрекъснато Потребителското съдържание, публикувано от Вас или споделено между Потребители, нито ще има задължение за това. Без това да отменя предната договорка, Вие се съгласявате, че всички бележки, мнения, коментари, предложения и друга информация, изразена или включена в Потребителското съдържание не представлява мнение на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД.

Вие се съгласявате, че Вие, а не ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД, неговите свързани лица и праводатели, носите отговорност за вреди, загуби и разноски, причинени на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД или неговите свързани лица и праводатели във връзка с Потребителско съдържание, публикувано от Вас или друго реализирано от Ваша страна използване на платформата и Услугите на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД си запазва правото по своя преценка да блокира или премахва (изцяло или отчасти) всякакво Потребителско съдържание, публикувано от Вас, за което ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД прецени, че не съответства на тези Условия или приложими норми (включително материали, които нарушават или могат да нарушават права на интелектуална собственост или лични права на трети лица), или по друга причина са неприемливи за ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД.

Вие се съгласявате своевременно да уведомявате ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД за Потребителско съдържание, което нарушава тези Условия. Вие се съгласявате да предоставяте достатъчно информация, за да може ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД да провери дали това Потребителско съдържание нарушава Условията. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД се съгласява да положи дължимата грижа да извърши проверка и да предприеме действия по свой преценка. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не гарантира, че ще блокира или премахне (изцяло или отчасти) такова Потребителско съдържание.

 

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за загуби на потребителите, които са се отказали от ползването на резервираната услуга или на част от нея, извън посочените изрично права за отказ и/или анулация на резервация. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не компенсира стойността на неизползвани туристически услуги, от които потребителят е могъл, но не се е възползвал.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи на потребителя в случаи на изгубване, повреждане, противозаконно отнемане и др., включително и оставени в мястото на настаняване.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за действията и решенията на официалните власти на чужда държава (включително на граничните и митническите служби), ограничаващи правата на потребителя, и не дължи обезщетение на потребителя независимо от това, че поради техните действия потребителят е пропуснал възможността да ползва част от услугата или дори цялата услуга. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за наложени на потребителя глоби и други санкции от оторизирани лица за извършени от потребителя правонарушения.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за действията на авиокомпании, в случай че поради техните действия потребителят е пропуснал възможността да ползва част от услугата или дори цялата услуга. В случай на голямо закъснение, отмяна на полета или отказан достъп на борда, потребителят може да има право на обезщетение съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година.

Потребителят е длъжен да уведоми доставчика на услуги в случай на закъснение за използване на резервацията. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД се отказва от всякаква отговорност във връзка с такси за анулиране и неявяване, които в резултат на късното пристигане до мястото на дестинацията, доставчикът на услуги може да начисли.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност пред потребителя, в случаите на влошаване на неговото здравословно състояние по време на ползване на услугата. Отговорността на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД се ограничава в отправяне на предложение потребителя да сключи  застраховка за „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната съгласно по чл.72 ал.1 от Закона за туризма.

Съобразно ограниченията, описани в тези правила и условия, и до степента, предвидена в закона, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД носи отговорност за всички преки имуществени и неимуществени вреди, понесени по потребителя в резултат на липсата на съответствие и/или ясно относими недостатъци в нашите задължения по отношение на резервираните услуги.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на поведението на потребителя, действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолими и извънредни обстоятелства, които не може да бъдат предвидени или избегнати от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

В случаите, когато отговорността на контрагентите на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД в качеството му на туроператор е в рамките на тези ограничения.

Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, не се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори не ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, отговорността на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или на неточно изпълнение на договор за туристически пакет се ограничава до трикратния размер на цената на съответния туристически пакет. Тази разпоредба не се прилага в случаите на нанесена телесна повреда на потребителя и в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност. Във всички останали случаи на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД на услугите по договор, сумата, изплащана като обезщетение на потребителя за вреди не може да превишава стойността на заплатената резервация към ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД.

Ограниченията в този раздел нямат за цел да ограничат отговорността или да нарушат вашите права като потребител, които не могат да бъдат отменени съгласно действащото законодателство.

 

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Услугите могат да съдържат връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или не са контролирани от ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД заявява, че няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни.  Вие използвате уебсайта или услугата на трети страни на свой собствен риск. Преглеждането и взаимодействието ви на уебсайтове или услуги на трети страни, включително тези, които имат връзка на нашия уебсайт, са предмет на собствените правила и политики на тази трета страна. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не е задължен или отговорен, пряко или непряко, за щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или доверяването на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уебсайтове или услуги. Вие разбирате и се съгласявате, че ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД няма да може и не може да цензурира или редактира съдържанието на който и да е сайт на трета страна. Вие изрично освобождавате ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД от всякаква отговорност, произтичаща от използването на уебсайт на трети страни.

 

ИЗМЕНЕНИЯ

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД си запазва правото по своя преценка, едностранно и без да уведомява потребителите, да преразглежда, променя, изменя, заменя, добавя или премахва части от тези Общи условия по всяко време чрез публикуване на променените Общи условия на нашата платформа. Измененията ще влизат в сила от момента на публикуването от страна на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД на изменените Общи условия на платформата и ще имат действие за в бъдеще.

Ако продължавате да осъществявате достъп или да използвате Услугите, след като тези промени влязат в сила, това означава, че приемате и се съгласявате с всички тези промени и се съгласявате да бъдете обвързани от изменените Общи условия. Въпреки че може да се опитаме да ви уведомим, когато са направени значителни промени в настоящите Общи условия, вие трябва периодично да преглеждате най-актуалната тяхна версия.

По отношение на резервации, които са направени преди публикуването на Общите условия, се прилагат Общите условия, които са били действащи към момента на извършването на резервацията. Промяната на общите условия има действие за резервации извършени след влизането в сила на съответната версия на общите условия.

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Вие не можете да прехвърляте правата и задълженията си съгласно тези Общи условия без предварителното писмено съгласие на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД . ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД може да прехвърля правата и задълженията си по тези Общи условия без Вашето съгласие: (i) на свой клон или представителство (ii) на лице, придобило собствеността, бизнеса или активите на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД (iii) на правоприемник при сливане. Всяко твърдяно прехвърляне в нарушение на този параграф ще бъде недействително.

 

ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Ако ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД не се възползва от свои права или разпоредби на Общите условията, това не означава отказ от такива права или разпоредби, освен ако такъв не е направен изрично в писмена форма от страна на ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД .

 

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Вие се съгласявате, че всеки спор или иск, произтичащ от тези Общи условия или тяхното нарушаване, прекратяване, принудително изпълнение, тълкуване или валидност или от използването на Услугите, ще се разрешава от българските съдилища, в съответствие с приложимото законодателство на Република България, включително по отношение на юрисдикцията на съответния съд относно конкретен спор.

 

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Този договор между ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД и Вас по отношение на Общите условия не се ограничава със срок.

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД има право да прекрати договора по отношение на условията по всяко време и с незабавен ефект (като прекрати достъпа Ви до Услугите), в случай, че нарушите разпоредба на тези Общи условия. ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД няма задължение да Ви отправя предизвестие при такова прекратяване. Сред прекратяването, ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД ще Ви уведоми по реда на тези Общи условия.

Вие можете да прекратите своето договорно споразумение с ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД , като изтриете своя профил по всяко време, като следвате инструкциите в платформата „FLY 4 DRIVE“ и преустановите използването на Услугите. При прекратяване, всички лицензи и други права, предоставени ви с тези Условия, незабавно ще бъдат прекратени.

Всички разпоредби от тези Общи условия, които по своето естество трябва да останат действащи и след прекратяването, ще продължат действието си, включително, но не само, разпоредбите, уреждащи правото на собственост, освобождаване от отговорност, лиценз за използване на предоставено потребителско съдържание, компенсации и ограничаване на отговорността.

 

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ РАЗПОРЕДБИ

Недействителността на една или повече разпоредби на тези Общи условия няма да се отрази на действието на останалите разпоредби. В случай, че някоя разпоредба от настоящите Общи условия бъде обявена от съдебен или друг компетентен орган за недействителна, останалите разпоредби запазват действието си. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Общи условия се подчиняват на законите на Република България

 

УВЕДОМЛЕНИЯ

ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД може да Ви отправя уведомления чрез Услугите,  чрез електронна поща на посочен от Вас електронен адрес, или чрез писмено уведомление на посочен от Вас физически адрес.

 

КОНТАКТИ

Потребителите може да се свържат с ФЛАЙ 4 ДРАЙВ ООД за въпроси или обратна връзка относно Услугите и Общите условия чрез формата за контакт на платформата „FLY 4 DRIVE” или на:

Адрес: бул. „Транспортна“ № 15, Смарт Център, офис 401, Бургас (пк 8000), България

Email: office@fly4drive.com

Национален телефон за връзка: 0700 13796 (цени според тарифния Ви план)